Welkom bij Jeugdfonds Vught

ANBI

Jeugdfonds Vught heeft sinds 2015 de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De beschikking is ontvangen onder dossiernummer 102 614.

tags:anbi status,stichting,fonds,vught overbrught